ABOUT US

???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? Logistics ????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????? (WMS) ??????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????

???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????

???????

???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????? ??????????

????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Roadmap

Import receive order
นำเข้าไฟล์ขาเข้า
การรับไฟล์รายการสินค้าทั้งหมดที่ต้องนำเข้าคลังสินค้าเข้าสู่ระบบ WMS
Open receive order
เปิดใบรับสินค้า
การเปิดใบรับสินค้า เพื่อเป็นการสร้างใบคำสั่งให้รับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามรายการที่สั่ง
Receive order
รับสินค้า
เป็นกระบวนการที่ต้องรับสินค้าเข้าคลังสินค้าตามใบรายการที่สั่ง
Close receive order
ปิดใบรับสินค้า
เมื่อรับสินค้าครบตามใบรายการแล้ว ก็ต้องปิดใบรับสินค้าเพื่อยืนยันการรับสินค้าเข้าคลัง
Put away
นำเก็บ
เป็นกระบวนการนำสินค้าไปเก็บไว้ที่โลเคชั่นที่กำหนดตามรายการรับสินค้า
roadmap

Roadmap

Import delivery order
นำเข้าไฟล์ขาออก
การรับไฟล์รายการสินค้าที่ต้องส่งให้ตามรายการออเดอร์ของลูกค้า
Generate picking
สร้างใบหยิบสินค้า
เป็นกระบวนการสร้างรายการคำสั่งหยิบสินค้า
Picking
หยิบสินค้า
กระบวนการหยิบสินค้า โดยหยิบสินค้าตามรายการของใบหยิบสินค้า
Generate loading
สร้างใบโหลดสินค้า
กระบวนการสร้างใบโหลดสินค้าเพื่อกำหนดรถและคนขับรถสำหรับขนส่งสินค้า
Loading
โหลดสินค้า
กระบวนการโหลดสินค้าตามรายการออเดอร์ และเลือกรถและคนขับตามใบรายการโหลด
roadmap

Receiving

???? WMS ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????

Put Away

???? WMS ????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????? ????? ??????? ??????????

Picking

???? WMS ???????????????????? ???????????????????????? FIFO

Loading

???? WMS ???????????????????????????????????????????????????

Relocated

???? WMS ???????????????????????????????????????????????????????????????????

Separate Pallet

???? WMS ???????????????????????????????????????????

Stock Checking

???? WMS ???????????????????????????????

Search

???? WMS ?????????????????? ????? ?????????????????????????????????

Function For Application

???????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ?????? ???????????????????????????

?????????????????????????????????????? WMS ?????? ?????????(Receive)  ????????(Put away)  ??????????(Picking)  ??????????(Loading)  ????????????(Relocated)  ????????(Separate Pallet)  ???????????????(Stock Checking)  ??????????????(Search)

APPLICATION COW WMS

APPLICATION COW WMS

Application ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? Logistics ????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????? (WMS) ??????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

about

WEB COW WMS

WEB COW WMS

???????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????? ??????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????

about
You don't have permission to register